d5ef5d918ba61ce9bfff2fff334287fd.svg  +420 604 926 000        d3ec1980e56536e6a6991f4458946fcf.svg  harfa@harfa.com        Naše prodejna v Praze        Servis a opravy

Klavihrátky - čarování u klavíru - pracovní sešit 3

Barevně ilustrované sešity pro malé klavíristy sestavené z pracovních listů s množstvím hudebních úkolů    více

Cena za 1 ks vč. DPH: 225 Kč
Skladem
Kód produktu: 2120
Popis

Klavihrátky - čarování u klavíru - pracovní sešit 3

PRACOVNÍ SEŠIT 3 navazuje na Pracovní sešit 2. Podle našich zkušeností zabere jeho probrání dva až dva a půl roku, na ZUŠ přibližně 4. až 6. ročník.

Zaměřujeme se na rozvíjení znalostí z oblasti akordů a stupnic, dále prohlubujeme znalost intervalů, tonálního cítění a malých forem. Na děti jsou kladeny stále větší nároky při analýze textu - učí se rozlišit podstatné od podružného. Většinu jevů, na které přijdou rozborem, si posléze vyzkoušejí v improvizaci. Stejně jako v předchozích dílech Klavihrátek, je naším hlavním cílem učit děti hudební teorii cestou prožitku a pocitu, proto se snažíme, aby každý dostal co největší prostor pro zaujetí vlastního citového postoje. Na mnohých stranách jsou na béžovém obdélníkovém podkladě navrženy skladby k poslechu, které může učitel v hodině zahrát a tak ilustrovat probíranou problematiku, vyspělejší žák si je případně může projít i sám.

Se stoupající hudební úrovní žáka je třeba stále více vycházet z jeho individuálních schopností, z jeho způsobu prožívání hudby a uvažování. To se týká jak výuky hry na nástroj, tak práce s Klavihrátkami, a proto i v tomto dílu řadíme strany podle oblastí. Pro rychlou orientaci jsou odlišeny barevnými růžky a písmenem v nich. Uvnitř jednotlivých oblastí doporučujeme již daný pořádek stran dodržet. Oblasti tedy probíráme s žákem paralelně!

Jsme si vědomy náročnosti předkládaného sešitu, zvláště při práci v ZUŠ s omezeným časovým prostorem, ale při pravidelné práci stačí pět až deset minut na každé hodině. Osvědčilo se nám s dětmi projít zadaný úkol ústně v hodině a vysvětlit případné nejasnosti zadání. Vlastní vypracování úkolu žák provede doma. Pracovní sešit je především systematicky utříděným sborníkem podnětů a nápadů, které má každý možnost využít podle svých možností. Nechtěly jsme psát učebnici teorie, na dokonalé procvičení by totiž bylo třeba mnohem většího rozsahu. Naším cílem je vizualizace tónového prostoru a souvislostí v něm zábavnou formou.

Klavihrátky pomáhají dětem osvojit si ty jevy hudební teorie, které jim usnadní pochopit záměry skladatele, ale jejich zvládnutí se odrazí i v jistotě jejich hry a paměti. Kromě svalové a vizuální paměti budou moci použít i hudebně logickou, která je u větších skladeb nezbytná. Prací s našimi sešity ovšem nezískává jen dítě, ale i učitel, který má možnost se o svém žákovi hodně dovědět. Při společném objevování zákonitostí hudby se mohou projevit i stránky osobnosti žáka, které byly dosud skryté.

Sešit je určen hravým, zvídavým dětem a tvořivým učitelům, proto některé úkoly nemají jednoznačné řešení a jejich cílem je vyprovokovat diskusi. Starší žák už má podle nás právo na svůj názor a role učitele není diktovat, ale usměrňovat. Dáváme přednost subjektivnímu hodnocení jevů před rozhodným dobře - špatně.

METODICKÉ POKYNY K JEDNOTLIVÝM ODDÍLŮM PRACOVNÍHO SEŠITU

Sešit je uveden dvěma stranami testů, které se dají využít dvěma způsoby. Dětem, které prošly Klavihrátkami 2, poslouží jako opakování, kde si učitel ujasní, co je třeba zopakovat. Ti, kteří předchozími sešity neprošli, mají možnost si ujasnit svoje znalosti a případně některé doplnit, aby mohli se sešitem hladce pracovat.

AKORDY
Se základními informacemi o akordech dur a moll se děti seznámily v Klavihrátkách 2.

Na ně navazujeme při probírání čtyřhlasé úpravy akordů. Pracujeme s celou klaviaturou, dítě si na ní představuje akordické tóny a seskupuje je do různých tvarů. Cvičí si tak orientaci, která se projeví při hře rozkladových etud a figurací ve skladbách.

Zařazujeme stranu o ozdobách, která navazuje na práci s melodickými tóny v předchozím sešitě.

Dále navazujeme na minulý sešit v tvoření harmonických schémat a jejich zpětném rozvíjení v různých úpravách. Stále se snažíme, aby děti chápaly a rozeznávaly akordy ve všech úpravách jako celky. Takové čtení ovlivňuje i motorickou stránku hry - děti hrají figurace odlehčeně, snáze oddělují melodii od doprovodu. Místo čtení noty po notě čtou různé rytmické plány v pravé a v levé ruce a uvědomují si, jak do sebe zapadají.

V sešitě si děti ujasní stavbu dominantního septakordu a jeho obraty. Hrou doškálných kvintakordů se seznámí i se zmenšeným a zvětšeným kvintakordem a později i se zmenšeným septakordem. Ten poznávají ve funkci VII. stupně.

STUPNICE
V tomto oddílu opakujeme durové stupnice a mollové pak odvozením od paralelních durových, což bylo podrobně probráno v předchozím sešitě. Souvislost durových a mollových stupnic probíráme ještě z nového úhlu - stupnice stejnojmenné a jejich předznamenání. Připravujeme se tak na souhru tónin v delších skladbách, děti si u příbuzných tónin ujasňují hlavně vztahy tónik a rozdíly v tónovém materiálu. Doporučujeme se vrátit ke kartám předznamenání stupnic dur a moll, které tvořily přílohu předchozího sešitu.

Hmatovému osvojení tóniny se věnujeme na straně Jak dlouho se udržíš v tvrdém sedle, kde se hrají doškálné progrese modelů. Jak už sám název napovídá, stejná cvičení se dají dělat i v měkkém sedle - v moll, to už necháváme na fantazii učitele i dítěte.

Jednu stranu věnujeme chromatické stupnici, kde si děti pohrají se čtením chromatických pasáží. Nejdříve je hledají, pak i tvoří. Ve skladbách je pak snadněji rozeznají, nezarazí se nad jejich zápisem a dokáží je hrát s vhodnou lehkostí.

INTERVALY
Pokračujeme v rozeznávání intervalů jako celků - místo dvou tónů čte žák v notách jen spodní tón a k němu daný interval. Na základě znalosti durových stupnic se děti učí odvozovat velké, čisté a malé intervaly, u kvint dokonce zmenšené a zvětšené, aby pochopily názvy zmenšeného a zvětšeného kvintakordu.

Intervaly procvičujeme sluchově, vizuálně v notách i v představě.

Znalost stupnic využijeme také při doškálné hře lidového dvojhlasu v terciích, decimách nebo sextách. Děti si mohou pohrát i s kvintami lesních rohů, které je pak nepřekvapí ve skladbách klasiků.

Po zvládnutí intervalů a upevnění jejich sluchové představy je možné přistoupit k práci na čtyřhlasu. Cílem je číst dvě vrstvy dvojhmatů, případně celé akordy, ale hlavně ne čtyři tóny. Při takovém přístupu má žák větší šanci sluchově kontrolovat a opravit případné chyby ve správném hlase.

Složitější faktuře tří plánů se věnujeme na dvojstraně Cantabile, kde si děti uvědomí význam jednotlivých vrstev a při hře pak každé snáz přidělí vhodnou dynamiku. Pokročilejší klavíristé si mohou zkusit i v tomto stylu improvizovat.

RYTMUS
V tomto oddílu pokračujeme v ujasňování metra a taktů jako celků - cílem je globální čtení s cítěním pulsu hudby. V kapitole nazvané 6/8 nebo 3/4 si děti mohou zkusit melodizovat rytmus v obou typech taktů a tak si uvědomí vliv metra na utváření melodie. Na straně Posouvání rytmického modelu se děti seznámí s postupy moderních skladatelů a ochutnají zážitek polyrytmů.

Rytmickou představivost dětí lze dále skvěle rozvíjet výběrem skladeb Emontsovy Evropské klavírní školy III (bulharské rytmy, rytmické etudy, asymetrické ostinato apod.).

POJMY
Této oblasti se již věnujeme jen okrajově, děti si mohou "spojovačkami" utřídit svou znalost italských výrazů pro tempa a formy.

FORMA A TONALITA
Tyto dvě oblasti jsou natolik provázané, že je v sešitě probíráme i nadále společně. Propojují se zde znalosti ze všech oblastí sešitu, jde o těžiště celého sešitu.

Opakujeme TSD v obtížnějších tóninách a složitějších úpravách. Děti si vyzkouší také výhody durové dominanty v moll a dominantní septakord a jeho rozvod. Kadencím je věnována celá dvojstrana Mosty a Složitější mosty, kde je cílem dovést děti k propojení harmonického a melodického cítění a zároveň se pracuje i na nezávislosti rukou.

Vztahy tónů v rámci tóniny, jejich role, si děti mohou ujasnit na straně Napínání, kde si uvědomí tonální napětí. Tato strana by měla pomoci při práci na kantiléně.

V tomto sešitu se soustředíme na příbuzné tóniny a jejich použití v malých formách. Patří sem strana Rondo, Hra s reflektory (mimotonální dominanty), Přestupní stanice (modulace přes společný akord) a Cesta po dálnici (modulace přes zmenšený septakord).

KONTRAPUNKT
Jde o novou oblast, které jsme se v minulém sešitě dotkly jen zcela okrajově. Na dvojstraně Raci v hudbě se děti seznámí s nejběžnějšími kontrapunktickými obměnami tématu: s transpozicí, inverzí a račím postupem. Hrou přísných, anebo naopak doškálných sekvencí se připravujeme na hru fug - různých typů odpovědí témat v expozici.

Závěrečná trojstrana je věnována imitaci, kánonu a výsledně i malé fuze, jejíž tonální plán by měl žák být s to v tomto stadiu již plně pochopit.

BLESKOVKY A KARTY S PŘEDZNAMENÁNÍM TÓNIN

Pracovní sešit 3 neobsahuje žádné přílohy, ale předpokládáme využívání příloh z předchozího sešitu. Ve vnitřních rozích stran upozorňujeme na vhodné "bleskovky", které se dají obměňovat do moll, různě rytmizovat, případně kombinovat do malých forem a tak propojit s probíranou látkou.

Malé formy vytváříme nejsnáze vsunutím středního dílu v dominantní, paralelní nebo stejnojmenné tónině, přehozením melodie do druhé ruky nebo improvizací kontrastního dílu. Místo tonálních kontrastů lze vytvářet i díly kontrastní ve faktuře - proti jednoduché melodii s harmonickým doprovodem i fakturu tříhlasou (viz Cantabile) nebo melodii zkomplikovat dvojhlasem (Království tercií a sext).

Doprava zdarma

objednávky nad 3 000 Kč

Opravy a servis

více informací

Prodejna v Praze

Koněvova 142, Praha 3

Odborné poradenství

osobně i po telefonu

Rychlost doručení
Kvalita komunikace
Přehlednost obchodu
98 %
našich zákazníků bylo spokojeno s nákupem na www.harfa.com
56 hodnocení